KVINFOs tilgang til ligestilling og menneskerettigheder

KVINFO tilstræber at arbejde for ligestilling og rettigheder gennem efterlevelse af de følgende seks principper for menneskerettigheder:

  • Strukturelle årsager: Bag fattigdom og overtrædelse af rettigheder ligger komplekse sociale, kulturelle, politiske og økonomiske strukturer, som udelukker visse grupper af kvinder, mænd og børn. Udviklingstiltag bør derfor ikke blot imødekomme disse gruppers umiddelbare behov, men bør også analysere og være rettet mod de politikker, love, institutioner, sociale mønstre, praksis og magtforhold etc., som udelukker og diskriminerer bestemte grupper i samfundet.
  • Deltagelse: Deltagelse er essentielt i forhold til at sikre et aktivt og ligeværdigt engagement og indflydelse blandt dårligt stillede og marginaliserede kvinder, mænd og børn, der anderkendes som rettighedsbærere. Dette indebærer forståelse for og forbehold for de sociale og praktiske barrierer, der kan hindre visse kvinder og mænd i at deltage. Dette inkluderer særlige foranstaltninger i forhold til at facilitere ligeværdig og aktiv deltagelse – såsom fastlæggelse af tidspunkter og steder for møder, arrangementer og træning mv.
  • Ikke-diskrimination og ligestilling: Ikke-diskrimination og ligestilling handler ikke kun om formel ligestilling for loven, men også om at nyde lige rettigheder i praksis. Udviklingsstrategier skal således prioritere interesserne for de mest marginaliserede og sårbare kvinder og mænd i samfundet – dem, hvis rettigheder bliver dem nægtet eller overtrådt. Dette kræver strategisk arbejde for at ændre diskriminerende mekanismer, institutioner, lovgivning, normer og praksis.
  • Empowerment: Empowerment handler om at styrke rettighedsbærerne i deres evner og overskud til at handle. Det vil sige at sætte dem i stand til at gøre krav på deres rettigheder og til at reagere på overtrædelser. Det indebærer en øget evne til at forstå de eksisterende rettigheder, handle på overtrædelser, kontrollere ressourcer og øve indflydelse på beslutninger hos dem, der har en pligt og et ansvar for rettigheder. Empowerment bør tilstræbes inden for såvel det politiske som det juridiske og det økonomiske område.
  • Ansvarlighed: Ansvarlighed handler om at leve op til internationale standarder for menneskerettigheder. Rettigheder kan ikke håndhæves uden en klar forståelse af hvem der har pligt til at håndhæve dem og hvorfor disse forpligtelser eventuelt ikke bliver overholdt. Dette rejser automatisk et spørgsmål om handling og ansvar for de rettighedsansvarlige (duty bearers) og kræver, at man identificerer forpligtelserne for den relevante rettighedsansvarlige og arbejder hen mod en situation, hvor den pågældende får tilvejebragt evne og vilje til at håndhæve standarderne for menneskerettigheder.
  • De internationale standarder for menneskerettigheder: Dette handler om at anvende de eksisterende love og relevante standarder for menneskerettigheder i arbejde for lige rettigheder – med andre ord, at arbejde for kvinders og mænds lige rettigheder inden for rammerne af konstitutioner eller rammelove. Det handler om at analysere brud eller fratagelse af rettigheder og om fx at fremlægge skyggerapporter til FNs kvindekommission, CEDAW-kommitteen etc.

KVINFO arbejder målrettet på at anvende en menneskerettighedsbaseret tilgang i alle projekter med en erkendelse af, at forskellige sammenhænge, sektorer og målgrupper kræver forskellige strategier.